Viheraluesuunnittelu

Puistosuunnittelu, virkistysalueiden suunnittelu, myös erityisryhmille

Suunnittelukohteita ovat julkiset tai yksityiset puistot ja ulkoilualueet. Suunnittelussa otetaan huomioon viheralueiden esteettömyys ja turvallisuus, ja ne voidaan suunnitella myös erityisesti esimerkiksi vanhuksille tai vammaisille soveltuviksi.

Palvelutalojen pihaympäristöjen toiminnallinen suunnittelu Suunnittelun tavoitteena on mielenkiintoinen ja elämyksellinen, luontokokemuksia antava ympäristö, jossa on mahdollisuus myös rauhoittumiseen.

Alueiden hoidon vaatimukset ovat lähtökohtana kaikessa suunnittelussa. Puistoalueisiin voidaan sisällyttää myös hulevesikosteikkoja ja lampia, kts. Maisemasuunnittelu.

Leikkipuistot ja päiväkotien pihat, koulupihat

Suunnittelijalla on Safe to Play sertifikaatti, joka antaa kattavan osaamisen leikki- ja lähiliikunta-aluiden suunnitteluun turvallisiksi ja kohderyhmälle parhaiten sopiviksi.

Leikkialueista ja koulupihoista suunnitellaan kullekin ikäryhmälle sopivia, virikkeellisiä sekä oppimista tukevia sekä luontokokemuksia antavia, viihtyisiä alueita.

Leikkialueet suunnitellaan voimassa olevien turvallisuusstandardien mukaisiksi. Turvallisuus ja käyttäjänäkökulma otetaan huomioon myös ympäristön ja kasvillisuuden suunnittelussa. Lisäksi suunnittelussa otetaan huomioon alueiden kunnossapidon vaatimukset sekä kalusteiden ja rakenteiden kestävyys.

Liikenneviheralueet, kaupunkitilat, torit ja aukiot

Liikennealueilla kasvillisuus joutuu kovan stressin alaiseksi, joten oikean kasvivalinnan merkitys korostuu. Kasvillisuutta valittaessa otetaan huomioon niiden saasteiden ja suolansietokyky, kasvillisuuden vapaa korkeus sekä liikennealueiden hoidon vaatimukset.

Liikenneviheralueiden suunnittelussa otetaan huomioon myös turvallisuuteen liittyvät tekijät, kuten liikenteen näkemäalueet ja törmäysvaarat.

Kaupunkitilassa, toreilla ja aukioilla huomio kiinnittyy materiaalivalintoihin, valaistuksen suunnitteluun ja kalusteiden valintaan. Oikeilla valinnoilla luodaan ja vahvistetaan paikan henkeä.

Historialliset puistot ja pihat

Historiallisten puistojen peruskorjaussuunnittelussa ja puistorestauroinnissa lähdetään liikkeelle alueen historian selvittämisestä. Suunnitteluprojekti etenee usein yhteistyönä esimerkiksi historiantutkijan, museoviranomaisten ja tilaajatahon kanssa.

Historialliset puistot ovat paitsi aikakautensa arkkitehtonisia luomuksia, myös eläviä ja muuttuvia kasvillisuudeltaan ja eri aikakausien myötä. Puiston restaurointisuunnitelmassa joudutaankin puntaroimaan tarkkaan säilytettävien, ennalleen palautettavien ja kokonaan uusien elementtien painotusta tämän päivän vaatimukset huomioon ottaen.

Vanhojen rakennusten suunnitteluratkaisuilla pihaan luodaan vanhan ajan tunnelmaa. Pihasuunnittelussa käytetään rakennuksen aikakauteen sopivia tyyliratkaisuja, materiaaleja  ja kasvillisuutta.

Hulevesien luonnonmukainen hallinta

Äkillisten rankkasateiden lisäännyttyä on kaupunkialueilla alkanut ilmetä uusia ongelmia, kun hulevesiviemäri ei enää vedäkään kaikkia vesimääriä. Julkisilla viheralueilla kosteikko-rakentamista voidaan käyttää yhtenä luonnonmukaisen hulevesien hallinnan keinona. Luonnonmukaisen hulevesien johtamisen avulla pyritään vähentämään hulevesitulvia sekä hulevesien lähivesistöillemme aiheuttamaa haittaa.

Ekologisella hulevesien johtamisella voidaan saavuttaa myös kustannussäästöjä, kun vältytään kalliilta putkittamiselta. Samalla voidaan luoda viihtyisiä ja monimuotoisia keitaita virkistysalueille. Luonnonmukaisessa hulevesien hallinnasssa vähennetään hulevesien määrää viivyttämällä ja imeyttämällä sekä puhdistetaan hulevesiä laskeuttamalla ja kasvillisuuden avulla.

Lue lisää hulevesistä sivulta Pihasuunnittelu.